KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SunDog


dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług - obowiązujący od dnia 25 sierpnia 2016 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.


§ 1. INFORMACJA O FIRMIE

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.e-sundog.pl jest firma Sundog Maja Wagner-Nawrocka z siedzibą w Gąsawach Plebańskich 74, 26-502 Jastrząb, NIP 7811366626, REGON: 013176921; w dalszej części niniejszego Regulaminu jako Sprzedający.


§ 2. DANE KONTAKTOWE

 • Adres: Sundog Maja Wagner-Nawrocka, Gąsawy Plebańskie 74, 26-502 Jastrząb

 • Telefon (Infolinia): 603850940lub 603635902 codziennie od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-18:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00-12:00)

 • Adres e-mail: sundog.poland@gmail.com

 • Adres, na który można składać reklamacje: sundog.poland@gmail.comlub za pomocą formularza na stronie: http://e-sundog.pl/reklamacje

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać na adres: Sundog Maja Wagner-Nawrocka, Gąsawy Plebańskie 74, 26-502 Jastrząblub drogą elektroniczną na adres: sundog.poland@gmail.com

 • Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres: Gąsawy Plebańskie 74, 26-502 Jastrząb.§ 3. DEFINICJE

 1. Sklep– sklep internetowy działający pod adresem www.e-sundog.pl, prowadzony przez Sundog Maja Wagner-Nawrockai będący jej własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.

 2. Kupującykonsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług Sprzedającego, kupujący towary na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.

 4. Towar– rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

 5. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym w Sklepie.

 6. Przesyłka wielkogabarytowa- przesyłka o wadze przekraczającej 40 kilogramów lub przesyłka, której jeden z wymiarów przekracza 2 metry.

 7. Siła wyższa- zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).

 8. Ustawa o prawach konsumenta– Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

 9. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).§ 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu zakupu artykułów domowego użytku znajdujących się w ofercie na stronie internetowej Sklepu, jak również towarów, które nie figurują w ofercie Sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej.Regulamin określa także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedającego i Kupujących. Regulamin jest dostępny na stronie: http://e-sundog.pl/regulamin

    2. Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Kupujący zapoznaje się z treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole formularza w procesie składania Zamówienia.

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

       1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

 • podłączenie do Internetu;

 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub MacOSX Safari w wersji 8.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności;

 • sklep optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1024x768;

 • urządzenie Kupującego musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator języka JavaScript. Więcej informacji o plikach "cookies” używanych w Sklepie znajduje się na stronie: http://e-sundog.pl/polityka-prywatnosci

    1. Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach "cookies” podczas samego korzystania ze Sklepu.

    2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępie do Sklepu (w szczególności do prezentowanych towarów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w Sklepie towarów.

§ 6. REJESTRACJA

    1. Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest dobrowolna i bezpłatna.

    2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu.

    3. W celu dokonania rejestracji Kupujący wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

    4. Kupujący rejestrujący się w Sklepie otrzymuje osobiste konto, którego login i hasło ustanawia sam. Po zarejestrowaniu się i równoczesnym podaniu loginu i hasła Kupujący uzyskiwać będzie dostęp do konta.

    5. Podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego konta w Sklepie.

    6. Kupujący może posiadać tylko jedno konto w Sklepie.

    7. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach osobistego konta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub błędnego wprowadzenia przez Kupującego danych osobowych.

    8. W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że rejestracja konta nastąpiła przez osobę, która podała niezgodnie z prawdą informacje, Sprzedający może zawiesić konto. O podjęciu takich działań Kupujący zostanie poinformowany za pomocą e-mail. Wznowienie aktywności konta może zostać uzależnione od podjęcia przez Kupującego działań zmierzających do wyjaśnienia czy też usunięcia nieprawdziwych danych.

    9. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania.

§ 7. CENA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

       1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

       2. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

       3. Ceny podawane w Sklepie są wiążące przy złożeniu Zamówienia za pomocą Infolinii lub przez stronę e-sundog.pl

       4. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana poprzez:

 • przelew zwykły – należy go wykonać przed dostawą towaru na podstawie maila potwierdzającego dokonanie zamówienia. Mail zawiera wszelkie dane konieczne do dokonania przelewu (nr konta: 75 1240 1789 1111 0000 0760 9792,
  Sundog Maja Wagner-Nawrocka, Gąsawy Plebańskie 74, 26-502 Jastrząb);

 • za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

       1. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone to:- płatność przelewem – opłata za przelew Twojego banku; - za pobraniem – dodatkowa opłata Poczty Polskiej.

       2. Brak wpłaty ceny Zamówienia po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedający anuluje Zamówienie.

§ 8. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Kupującymoże złożyć Zamówienie poprzez:

 1. stronę internetową: http://e-sundog.pl ;

 2. przesłanie Zamówienia e-mailem na adres podany w zakładce Kontakt.

 3. kontakt telefoniczny pod numerami telefonów podanymi w zakładce Kontakt

       1. Potwierdzenie zamówienia w trybie pkt 1. a) niniejszego paragrafu po stronie Kupującego odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie dokonania zamówienia.

       2. W przypadku złożenia Zamówienia w trybie pkt 1. b) i c)niniejszego paragrafu, Sprzedający przesyła Kupującemue-mail potwierdzający treść złożonego Zamówienia. W celu zawarcia umowy, Kupującyakceptuje treść Zamówienia drogą e-mailową.

       3. Po e-mailowym zaakceptowaniu przez KupującegoZamówienia, o którym mowa powyżej, Kupującyotrzymuje e-mailem wiadomość, że Zamówienie zostało złożone w Sklepie.

       4. Kupujący może wprowadzać zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Kupujący może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie wyżej wymienionych zmian możliwe jest poprzez wysłanie na adres mailowy Sklepu stosownej informacji (lub poprzez formularz kontaktowy). Formy kontaktu wskazane zostały w §2 niniejszego Regulaminu oraz publikowane są na stronie internetowej Sklepu http://e-sundog.pl

       5. W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia, obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli do 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się z obsługą Sklepu lub ponowne próby kontaktu z Kupującym nie powiodą się, Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.

       6. W razie gdy zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność zamówionego towaru), Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.

       7. Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie.

       8. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący informowany jest o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).

       9. Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego, Kupujący może złożyć Zamówienie na inny towar z oferty sklepu albo otrzymać zwrot zapłaconej już ceny. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie odpowiednio rozliczona a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru.

       10. Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży dotyczącej ograniczonej liczby towarów, realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 9. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Kupujących o spodziewanym terminie dostawy.

 2. Zamówienia składane zgodnie z § 8 pkt 1. realizowane są zgodnie z godzinami pracy Sklepu.

 3. Realizacja Zamówienia:

 1. realizacja Zamówienia rozpoczyna się w dniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeśli towar jest dostępny w magazynie centralnym i przyjęcie Zamówienia nastąpiło do godziny 14.00. Standardowo czas realizacji Zamówienia liczony od momentu złożenia i potwierdzenia Zamówienia oraz otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty za Zamówienie, do chwili nadania przesyłki wynosi 24 godziny.

 2. w przypadku płatności internetowej lub przelewem na rachunek bankowy, przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny złożonego Zmówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia;

 3. czas realizacji Zamówienia nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego doręczyciela (orientacyjnie od 24 do 48 godzin);

 4. Zamówienia złożone po godzinie 14.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym;

 5. w przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie centralnym (z którego realizowane są wysyłki), a są dostępne w innych lokalizacjach, termin realizacji Zamówienia wydłuży się o czas potrzebny na dostarczenie towaru z magazynu regionalnego do magazynu centralnego (w takim przypadku czas wysyłki wydłuża się średnio o ok. 3-5 dni roboczych);

 6. w momencie nadania przesyłki, na adres e-mailowy odbiorcy wysyłana jest wiadomość potwierdzająca jej wysyłkę.

 1. W przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację niż określony powyżej, Kupujący jest indywidualnie informowany o czasie realizacji Zamówienia.

 2. Informacja o czasie realizacji Zamówienia dociera do Kupującego nie później niż 24 godziny od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba, że Zamówienie realizowane jest partiami - w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiona odrębna faktura.

§ 10. DOSTAWA

    1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie http://e-sundog.plrealizowane są na terenie całego kraju.

    2. Dostawy krajowe realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

    3. Opłata za każdą przesyłkę to 8,00, 13,00 PLN brutto lub 13,00, 18,00 PLN brutto w przypadku przesyłek wysyłanych za pobraniem.

    4. W przypadku wysyłek wielkogabarytowych koszt dostawy może być inny. Wówczas informacja taka będzie umieszczona w zakładce towaru, a faktyczny koszt dostawy zostanie wyświetlony podczas składania Zamówienia.

    5. Od Zamówień powyżej 499,00 PLN płatnych z góry przelewem, nie pobiera się opłat za wysyłkę.

    6. W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższej placówce Poczty Polskiej. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych, Sprzedający zastrzega sobie prawo doręczenia towaru wyłącznie do granicy posesji lub przed budynek.

    7. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

    8. Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji, w celu przygotowania nowej dostawy.

    9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Kupującego w Zamówieniu.

§ 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)

    1. Każdemu Kupującemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 11 niniejszego paragrafu.

    2. Termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania towaru przez Kupującego i uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

    3. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia pisemne pouczenie o prawie odstąpienia od umowy. Pouczenie o prawie odstąpienia dostępne jest na stronie: link.

    4. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie:http://e-sundog.pl/oswiadczenie

    5. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia od umowy:

 • pocztą na adres: Sundog Maja Wagner-Nawrocka, Gąsawy Plebańskie 74, 26-502 Jastrząblub

 • e-mailem na adres: sundog.poland@gmail.com.

    1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

    2. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.

    3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

    4. Zakupiony towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres: Sundog Maja Wagner-Nawrocka, Gąsawy Plebańskie 74, 26-502 Jastrząb

    5. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, termin ten nie obowiązuje jeżeli Sprzedający zobowiąże się do samodzielnego odbioru towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

    6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

    7. W przypadku zwrotu towarów dostarczonych Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, które zostały zakwalifikowane jako przesyłki wielkogabarytowe i nie można ich odesłać w zwykły sposób pocztą lub wymagają profesjonalnego demontażu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego postępowania.

    8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru (transport od Sprzedającego) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

    9. Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.

    10. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem pkt 13 niniejszego paragrafu.

    11. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

    12. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    13. Na wszelkie pytania związane ze zwrotami można uzyskać odpowiedź pod numerami telefonów 603850940lub 603635902 codziennie od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-18:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00-12:00).

§ 12. WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA)

 1. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556[1] Kodeksu cywilnego.

 3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

 4. Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 5. Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 6. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:

 • odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: Sundog Maja Wagner-Nawrocka, Gąsawy Plebańskie 74, 26-502 Jastrząb;

 • wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad;

 • wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową;

 • podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.

 2. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

 3. W terminach określonych w pkt 8 i 9 niniejszego paragrafu Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

   

 4. Procedura reklamacyjna została opisana w na stronie:http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/ .

§ 13. GWARANCJA

       1. Sprzedający jest producentem towarów.

       2. Sprzedający wraz z towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego umowa zawarta ze Sprzedającym stanowi dokument gwarancyjny.

       3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi..

       4. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

       5. Więcej informacji nt. R eklamacji:http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/

§ 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający zobowiązuje się do pomocy Kupującym w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu lub z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.

 2. Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń o odszkodowania czy kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

 3. Sprzedający dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu.

 4. Sprzedający podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu oraz w zakresie kontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich

§ 16. UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności do Sklepu lub jego części i krótkich przerw w dostępie do Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji i aktualizacji oferty towarów, a także do całkowitego zawieszenia działalności Sklepu, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Kupującym nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl